Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу товарів


    Фізична особа – підприємець Рибка Марина Валеріївна (р.н.о.к.п.п. 3167608142), який діє на підставі Виписки з ЄДР щодо вчинення запису в ЄДР про реєстрацію ФО-П від 04.03.2024 року № 164053702826  (надалі – «Продавець»), керуючись Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами у сфері господарської діяльності, пропонує фізичним та/або юридичним особам (надалі – «Покупець») придбати товари інформація щодо яких розміщена на сайті Продавця. Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однакові для всіх Покупців, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Покупцем, для чого Продавець публікує цей Договір про таке:


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Договір, публічний договір – цей правочин про продаж товарів, який встановлює однакові для всіх Покупців умови придбання Товарів на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцем (надалі – «Договір»).

1.2. Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній чи юридичні особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

1.3. Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, у спосіб передбачений цим Договором, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.4. Покупець – фізична або юридична особа, яка уклала з Виконавцем цей Договір.

1.5. Інтернет-магазин, Сайт, веб-сайт – веб-сайт Продавця  в мережі Інтернет, розміщений за адресою: https://cycles.com.ua/ (та його окремі сторінки).

1.6. Сторона – Продавець або Покупець – залежно від контексту.

1.7. Сторони – Продавець та Покупець.

1.8. Товар - непродовольчі товари інформація щодо продажу яких розміщена на Сайті Продавця.

1.9. Отримувач Товару - будь-яка дієздатна особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару.

1.10. Замовлення – обраний Покупцем товар чи перелік Товарів із зазначенням їх кількості

1.11. Замовлення Товару – дія покупця, що підтверджує його бажання придбати обраний Товар. Замовлення Товару здійснюється шляхом натискання покупцем кнопки «Купити», або «Замовити в 1 клік» на Сайті Продавця;

1.11. Кошик – розділ Сайту в якому відображається товар (товари) обраний Покупцем із зазначенням кількості, ціни за одиницю та загальної вартості. 

1.12 Передплата – оплата Товару безпосередньо в момент здійснення Замовлення або після здійснення замовлення до моменту отримання товару.

1.13 Післяплата – оплата придбаного товару при його одержані.

1.14. Сторінка товару, картка товару – сторінка Сайту на які розміщена інформація про Товар, що пропонується до придбання, а саме: зображення Товару, його найменування, вартість за одиницю, докладний опис товару із зазначенням його характеристик, комплектація Товару, гарантійний строк тощо.

1.15. Відправка Товару – передача Товару перевізнику, поштовій чи кур’єрській службі, або кур’єру Продавця з метою безпосередньої доставки Товару за адресою чи місцем обраним Покупцем при Замовленні Товару. 


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний ним Товар, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передання) Товару за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.


3. ВИБІР ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ (АКЦЕПТУВАННЯ) ДОГОВОРУ

3.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає в Інтернет-магазині: наявний та запропонований до продажу Товар та здійснює його замовлення в один із наступних способів:

- натискає кнопку «Купити», потім натискає значок «Корзини», а далі «Оформлення замовлення» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце (адресу) доставки Товару, прізвище, ім’я та по-батькові отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару);

- натискає на кнопку «Замовити в 1 клік» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформлення замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я, свій контактний телефон, та заповнює у разі необхідності поле «Примітка».

3.2. До моменту натискання кнопки «Купити», або «Замовити в 1 клік» Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. У випадку не згоди з умовами цього Договору Покупець не вправі здійснювати його акцептування шляхом натискання кнопок «Купити», або «Замовити в 1 клік».

3.3. Натисканням на кнопку «Купити», або «Замовити в 1 клік» Покупець підтверджує факт ознайомлення з текстом цього Договору та свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами цього Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на веб-сайті на дату укладання Покупцем цього Договору. Здійснення дій вказаних в п.3.1. цього Договору є підтвердженням повного та безумовного акцептування цієї публічної оферти.

3.4. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання цього Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопок «Купити», або «Замовити в 1 клік», на веб-сайті Продавця.

3.5. Цей Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, що свідчать про згоду Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника Сторонами.

3.6. Натисканням на кнопки «Купити», або «Замовити в 1 клік» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч.2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

- місцезнаходження та режим роботи Продавця;

- основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

- вартість обраного Покупцем Товару, а також вартість його доставки Покупцю;

- спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

- порядок прийняття претензій;

- період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору;

- порядок розірвання цього Договору;

- інші умови на яких Товар пропонується до продажу.

3.7. Натисканням на кнопки «Купити», або «Замовити в 1 клік» Покупець підтверджує, що він в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

3.8. Натискання Покупцем на кнопки «Купити», або «Замовити в 1 клік» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем.

3.9. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 2 (двох) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.3.1. цього Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

3.10. Протягом строку, встановленого п.3.9. цього Договору, Продавець зобов’язується:

- присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

- направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару.


4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатність та правоздатність, а рівно всі права і повноваження, необхідні і достатні для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

4.2. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед замовленням Товару у спосіб вказаний в п.3.1. цього Договору Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, що розміщений (оприлюднений) на веб-сайті Продавця.

4.3. Якщо Покупець не згодний з умовами цього Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Покупець, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

4.4. Цей Договір укладається шляхом отримання згоди від Покупця на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептування всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

4.5. Продавець самостійно відповідно до та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Продавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Покупців на Сайті. У разі незгоди Покупця зі змінами, внесеними до Договору, цей Покупець має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 3 (трьох) календарних днів із дня, коли він дізнався (чи міг дізнатися) про внесені зміни до Договору. Не розірвання Покупцем Договору в зазначений строк свідчить про згоду Покупця зі змінами, внесеними до Договору.

4.6. У разі внесення змін до цього Договору Продавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менш ніж за 3 (три) календарні дні до набуття змінами чинності, окрім випадків, для яких Договором встановлено інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Продавець не зобов’язаний повідомляти Покупця про внесення змін. При цьому Продавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Продавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.


5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець має право:

5.1.1. вимагати від Продавця повного та належного виконання умов цього Договору;

5.1.2. відмовитися від прийняття та оплати неякісного чи некомплектного Товару або Товару, що не відповідає направленому Замовленню на цей Товар;

5.1.3. відмовитися від цього Договору в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

5.1.4. розірвати даний Договір в порядку та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

5.1.5. у разі розірвання чи відмови від цього Договору вимагати від Продавця повернення грошових коштів, сплачених за Товар;

5.1.6. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5.2. Покупець зобов’язується:

5.2.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

5.2.2. перед укладанням цього Договору уважно ознайомитись з його змістом та умовами, а також ознайомитись із вартістю та комплектацією Товару, що замовляється, гарантійними зобов’язаннями, способами оплати, доставки та умовами повернення товару, що зазначені на відповідних сторінках Сайту («Доставка та оплата», «Умови повернення товару», «Гарантійні зобов’язання») та в додатках до цього Договору (додаток 1-3) які є його невід’ємними частинами.

5.2.3. в порядку та на умовах, встановлених цим Договором прийняти замовлений Товар;

5.2.4. у строки в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, оплатити вартість замовленого Товару;

5.2.5. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5.3. Продавець має право:

5.3.1.в залежності від ринкової кон’юнктури (попиту, курсів валют тощо)  переглядати та змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині;

5.3.2. проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару (чи сплати вартості доставки Товару) на більш вигідних умовах ніж зазвичай;

5.3.3. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5.4. Продавець зобов’язується:

5.4.1. належним чином та в повному обсязі виконувати всі свої зобов’язання за цим Договором;

5.4.2. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар та його вартість шляхом розміщення цієї інформації на веб-сайті Продавця;

5.4.3. надати Покупцю повну та достовірну інформацію про вартість Товару гарантійні зобов’язання, способи оплати і доставки та умови повернення товару, шляхом розміщення такої інформації на сторінці Товару та/або зазначення її на відповідних сторінках Сайту («Доставка та оплата», «Умови повернення товару», «Гарантійні зобов’язання») та/або в додатках до цього Договору (додаток 1-3) які є його невід’ємними частинами.

5.4.4. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити доставку замовленого Покупцем Товару у спосіб та за адресою або до місця зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на такий Товар;

5.4.5. у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити передачу (вручення) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем якісного та комплектного Товару у належній упаковці, а також передати разом із Товаром всі документи, зазначені в п.7.10. цього Договору;

5.4.6. у разі розірвання цього Договору (у випадках та в порядку передбаченому цим Договором) протягом встановленого цим Договором та нормами чинного законодавства України терміну, повернути Покупцю кошти, сплачені за Товар у строки, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

5.4.7. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та нормами чинного законодавства України.


6. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, зазначається на сторінці Товару на сайті Продавця і встановлюється продавцем самостійно на власний розсуд із дотриманням чинного законодавства України.

6.2. Вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині, включає в себе всі податки, збори та будь-які інші, в тому числі неподаткові та обов’язкові платежі.

6.3. Продавець має право проводити сезонні або будь-які інші види розпродажів Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині (далі - Розпродаж).

6.4. Продавець має право пропонувати Покупцям придбати одразу декілька Товарів чи їх поєднання, а також пропонувати Покупцям у разі придбання конкретного визначеного Продавцем Товару придбати інший визначений Продавцем Товар за зниженою вартістю (далі - Акційні пропозиції). При цьому Продавець на Сайті обов’язково додатково зазначає наступну інформацію:

- зміст та вартість Акційної пропозиції, а у разі пропонування придбання одразу декількох Товарів чи їх поєднання за одну ціну - вартість таких Товарів щодо кожного окремо;

- умови прийняття Акційної пропозиції, зокрема строк її прийняття, а також будь-які обмеження щодо її прийняття, включаючи обмеження щодо кількості запропонованих для придбання на таких умовах Товарів.

6.5. Вартість Товару, замовленого Покупцем, дорівнює для цього Покупця вартості цього Товару зазначеній на Сайті Продавця на момент укладання Сторонами цього Договору (акцепту цим Покупцем оферти Продавця) та вартості доставки яка повідомляється Покупцеві в момент здійснення замовлення Товару.

6.6. За винятків випадків передбачених цим Договором, з моменту укладання Сторонами цього Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) Продавець не має права жодним чином та за жодних умов змінювати чи будь-яким іншим чином переглядати для цього Покупця вартість замовленого ним Товару, а також вартість його доставки.

6.7. У випадку замовлення Товару відсутнього на момент його придбання (замовлення), надходження якого очікується, або товару відправка/передача якого Покупцю неможлива протягом 3 робочих днів наступних за днем замовлення Товару Продавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Товару у бік її збільшення в порівняні з тією що зазначена на сайті в момент Замовлення. Про вказану зміну ціни товару Покупець інформується продавцем перед відправкою Товару Покупцю. 

6.8. Якщо Покупець замовив Товар з доставкою, вартість доставки повідомляється покупцю окремо в момент оформлення Замовлення Товару.

6.9. Шляхом заповнення форми «Оформлення замовлення» Покупець на власний розсуд обирає один із доступних способів оплати вартості замовленого ним Товару.

6.10. При доставці Товару безпосередньо Продавцем (кур’єрами, чи представниками Продавця) оплата вартості замовленого Товару, вартість якого перевищує 4 999,99 грн, здійснюється Покупцем лише шляхом безготівкового розрахунку.

6.11. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати вартості замовленого ним Товару та/або вартості доставки (у випадку коли доставка здійснюється кур’єром Продавця) вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.

6.12. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються виключно у національній валюті України.


7. ДОСТАВКА ТА ВРУЧЕННЯ (ПЕРЕДАННЯ)ТОВАРУ

7.1. Продавець зобов’язується у строк, вказаний у відповідному автоматичному електронному повідомленні про обробку Замовлення Покупця на Товар, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з моменту укладання Покупцем цього Договору (акцепту Покупцем оферти Продавця) доставити Покупцю або Отримувачу Товару замовлений Товар у місце доставки Товару, зазначеному Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

7.2. Доставка Товару здійснюється Продавцем у спосіб та до місця або за адресою, визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

7.3. Отримувачем Товару замовленого Покупцем є Покупець або Отримувач Товару.

7.4. Вартість доставки замовленого Покупцем Товару визначається в залежності від місця і способу доставки, зазначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар.

7.5. Інформація щодо можливих способів доставки Товару міститься на сторінці «Доставка та оплата» на Сайті Продавця в додатку до цього Договору (додаток №1). Вартість доставки повідомляється Покупцю під час замовлення Товару або безпосередньо після його замовлення в електронному повідомлені про обробку Замовлення.

7.6. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється Продавцем власними силами або за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки в залежності від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця і способу доставки.

7.7. Перелік залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів та служб доставки міститься на сторінці «Доставка та оплата» на Сайті Продавця в додатку до цього Договору (додаток №1).

7.8. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару засобами служби доставки ТОВ «Нова Пошта» здійснюється за цим Договором з урахуванням особливостей умов доставки вантажів, встановлених ТОВ «Нова Пошта» (http://novaposhta.ua).

7.9. Товар вручається (передається) Покупцю або Отримувачу Товар в запакованому вигляді.

7.10. Разом із Товаром Продавець зобов’язується надати Покупцю або Отримувачу Товару:

- оформлений Продавцем відповідно до вимог чинного законодавства України один примірник бланку Замовлення на Товар;

- відповідний розрахунковий документ встановленої форми (квитанцію чи касовий чек) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару;

- гарантійний талон виробника;

- інструкцію по догляду за Товаром.

7.11. Вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару здійснюється виключно за наступних умов:

- оплати Покупцем ста відсотків вартості такого Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором;

- пред’явлення Покупцем або Отримувачем Товару документу, що посвідчує його особу.

7.12. Під час вручення (передання) замовленого Товару Покупцю або Отримувачу Товару Продавець або залучені Продавцем на партнерських засадах кур’єри та служби доставки, що здійснили доставку такого Товару, на вимогу та в присутності Покупця проводять перевірку відповідності Товару Замовленню на цей Товар.

7.13. У випадку, якщо замовлений Товар не відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар або Товар є неякісним, некомплектним чи має якісь недоліки, Покупець має право за власним вибором:

- або відмовитись від цього Договору;

- або вимагати обміну (заміни) цього Товару на такий самий Товар належної якості відповідно до направленого Покупцем Замовлення на Товар чи на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу в Інтернет-магазині.

7.14. Якщо замовлений Товар є якісним, комплектним та повністю відповідає відповідному направленому Покупцем Замовленню на цей Товар, Покупець або Отримувач Товару підписує:

- другий примірник бланка Замовлення на Товар та передає його Продавцю чи кур’єру (представнику) Продавця,

- або документ встановленої форми служби доставки.

7.15. Підпис Покупця або Отримувача Товару на другому примірнику бланка Замовлення на Товар (або документі встановленої форми служби доставки) є беззастережним підтвердженням:

- отримання замовленого Товару Покупцем або Отримувачем Товару;

- відповідності отриманого Товару Замовленню зробленому на Сайті Продавця;

- відсутності у Покупця претензій щодо якості і комплектності замовленого Товару та своєчасності вручення (передання) Товару Покупцю.

7.16. Сторони дійшли згоди, що моментом вручення (передання) Товару Покупцю (або Отримувачу Товару) вважається:

- у випадку доставки замовленого Покупцем Товару власними силами Продавцем або за допомогою залучених Продавцем на партнерських засадах кур’єрів – момент передачі Товару Покупцю та проставлення останнім підпису на бланку Замовлення;

- у випадку доставки замовленого Покупцем Товару службою доставки (ТОВ «Нова Пошта) – момент передачі Товару Продавцем службі доставки.

7.17. Ризик випадкового знищення, втрати або пошкодження замовленого Товару переходить до Покупця з моменту вручення (передання) цього Товару Покупцю або Отримувачу Товару.

7.18. Даний Договір вважається виконаним в момент вручення (передання) Покупцю або Отримувачу Товару замовленого Покупцем комплектного Товару належної якості, що повністю відповідає направленому Замовленню на цей Товар.

7.19. Відмова Покупця або Отримувача Товару від прийняття замовленого Товару, що є якісним, комплектним та повністю відповідає Замовленню на цей Товар та/або відмова Покупця або Отримувача Товару від підписання документів на цей Товар вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору, окрім зобов’язань з повернення коштів, сплачених Покупцем за Товар (у випадку якщо такі кошти були сплачені). 

7.20. У випадку настання обставин зазначених в п. 7.19 цього Договору Продавець має право утримати із коштів що були попередньо сплачені за Товар вартість Доставки товару до місця (на адресу) вказаного Покупцем та вартість повернення Товару Продавцю.


8. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ПОРЯДОК ПРЕД`ЯВЛЕННЯ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

8.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий Товар звичайно використовується.

8.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

8.3. Гарантійний строк на конкретний Товар зазначається на сторінці Товару на Сайті Продавця.

8.4. Гарантійний строк починає свій перебіг починаючи від дати вручення (передання) замовленого Товару Покупцю (або Отримувачу Товару).

8.4. На сезонні товари гарантійний строк обчислюється у відповідності із постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»».

8.5. При обміні Покупцем Товару належної якості чи обміні (заміні) Покупцем Товару з істотними недоліками його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну Товару належної якості чи від дня обміну (заміни) Товару з істотними недоліками.

8.6. Гарантійний строк збільшується на термін здійснення Продавцем безоплатного усунення недоліків Товару. Зазначений термін обчислюється від дня, коли Покупець передав Продавцю Товар для усунення його недоліків.

8.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

- пропорційного зменшення ціни Товару;

- безоплатного усунення недоліків Товару;

8.8. Сторони дійшли згоди що у випадку пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунуті Продавцем протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший строк за взаємною згодою Продавця та Покупця.

8.9. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.8.7. цього Договору, а в разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.8.7.

8.10. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків Товару (Сторони дійшли згоди, що істотним є недолік який не може бути усунутий в термін встановлений в п. 8.8. цього Договору), які виникли з вини Продавця чи виробника, Покупець має право за своїм вибором:

- розірвати даний Договір з повним поверненням сплачених за товар коштів;

- вимагати обміну (заміни) Товару з істотними недоліками чи фальсифікованого Товару на такий самий Товар належної якості або на інший аналогічний Товар, з числа Товарів наявних у продажу із відповідним перерахуванням вартості Товару згідно чинного законодавства України.

8.11. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків (згідно із визначенням цього терміну в Законі України «Про захист прав споживачів») придбаного Товару, Покупець має право на власний вибір пред’явити Продавцю одну з вимог, передбачених п.8.10. цього Договору, а в разі її невиконання - заявити іншу вимогу, що також міститься в переліку п.8.10.

8.12. Передбачені п.8.7. та п.8.10. цього Договору вимоги розглядаються Продавцем за умови пред’явлення Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції чи касового чека) з відміткою про дату продажу (дату передання) Товару.

8.13. Передбачені п.8.7. та п.8.10. цього Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Продавець доведе, що недоліки Товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.  

8.14.Протягом гарантійного терміну допускається і не є дефектом:

    Цей веб-сайт використовує файли cookie для надання послуг на найвищому рівні. Підтверджуючи, ви погоджуєтеся на їх використання.

    ПриймаюПолітика